Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

Relatiegeschenken-bedrukken.nl (onderdeel van SiteWeb)

Drostenstraat 41, 8271 TD Ijsselmuiden

Kamer van Koophandel Zwolle: 64832538

 

Deze voorwaarden eindigen bij Artikel 15, lid 4

Artikel 1. Definitie
Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
. SiteWeb: eenmanszaak SiteWeb, kamer van koophandel Zwolle onder nummer 64832538
. opdrachtgever : degene die met SiteWeb in een (pre-)contractuele verhouding staat.
Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “goederen” worden daaronder verstaan zowel de door SiteWeb te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.
Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen SiteWeb en opdrachtgever gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv: C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2000.

Artikel 2 Toepasselijkheid
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen SiteWeb en opdrachtgever deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.
Lid 2: Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen SiteWeb en opdrachtgever waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
Lid 3: Indien opdrachtgever in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn deze voor SiteWeb alleen bindend indien en voor zover deze door SiteWeb uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Het enkele niet-reageren op een dergelijk opgenomen beding zal niet worden aangemerkt als een aanvaarding.

Artikel 3 Aanbiedingen
Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor SiteWeb vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en normale werktijden.
Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft SiteWeb het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door SiteWeb verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden SiteWeb niet.

Artikel 4 Prijzen
Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro’s op de op dat moment kostenbepalende factoren en zijn exclusief verzend- of bezorgkosten.
Lid 2: SiteWeb heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum- of vaste hoeveelheden zullen worden geleverd.
Lid 3: Alle informatie op de website van SiteWeb is onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
Lid 4: Indien na het bindend worden van de opdracht en voor de datum van aflevering de prijzen van materialen, hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, lonen, sociale lasten, overheidskosten, vrachten, assurantiepremies of welke kosten ook een stijging ondergaan, is SiteWeb gerechtigd de overeengekomen prijs daarop aan te passen.
Lid 5: Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
Lid 6: Alle lasten en heffingen terzake van de overdracht van de goederen zijn ten laste van de opdrachtgever.
Lid 7: Annulering van de overeenkomst is slechts mogelijk met toestemming van SiteWeb. In geval van annulering door de opdrachtgever is SiteWeb gerechtigd annuleringskosten in rekening te brengen. Bij annulering binnen 1 dag na de dag van bestelling bedragen de annuleringskosten 30% van het totale factuurbedrag. Bij annulering binnen 2 tot 3 dagen na de dag van bestelling bedragen de annuleringskosten 50% van het totale factuurbedrag. Bij annulering na 3 dagen na de dag van bestelling bedragen de annuleringskosten 100% van het totale factuurbedrag.
Lid 8: Voor bestellingen onder de € 150,- brengen wij € 15,- administratiekosten in rekening voor de administratieve en logistieke afhandeling van uw bestelling.

Artikel 5 Levering van bedrukte goederen
Lid 1: Ingeval SiteWeb opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten is opdrachtgever verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.
Lid 2: SiteWeb is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht SiteWeb zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan opdrachtgever, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd.
Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.
Lid 4: Indien er tussen partijen geen overeenkomst tot stand komt, kan SiteWeb de kosten van monsters, tekeningen en andere bescheiden in rekening brengen.
Lid 5: Producten worden geacht te conformeren aan het bestelde als ze overeenstemmen met de goedgekeurde drukproef. Daarbij zullen geringe afwijkingen bij kleurendruk en/of de beïnvloeding van de drukkleur door de ondergrondkleur waarop gedrukt wordt niet als reden voor nonconformiteit worden gezien.
Lid 6: Indien opdrachtgever bij herhaling een drukproef afkeurt, verkrijgt SiteWeb het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Advies werkzaamheden en produktontwikkeling
Lid 1: SiteWeb is verplicht de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.
Lid 2: SiteWeb zal alle door opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is opdrachtgever gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van SiteWeb, diens producten en/of diensten.
Lid 3: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten (hierna te noemen: Diensten) is opdrachtgever -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief. SiteWeb zal opdrachtgever hierover tijdig informeren.
Lid 4: SiteWeb garandeert dat de Diensten conform de offerte en naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Ter zake van te ontwikkelen werken heeft SiteWeb slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
Lid 5: Indien en voor zover een goede levering van de Diensten zulks vereist, heeft SiteWeb het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Lid 6: Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan SiteWeb aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan SiteWeb beschikbaar worden gesteld.

Artikel 7 Leveringen en levertijd
Lid 1: Levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk aangehouden, doch kunnen nooit worden gegarandeerd. Voor eventuele overschrijding aanvaardt SiteWeb daarom geen enkele aansprakelijkheid, daar deze tijdstippen van levering slechts informatief zijn vermeld.
Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst.
B. de dag van ontvangst door SiteWeb van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke.
C. de dag van ontvangst door SiteWeb van hetgeen volgens de overeenkomst door opdrachtgever bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is SiteWeb gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.
Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van SiteWeb onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van SiteWeb of van haar fabrikanten.
Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.
Lid 6: SiteWeb is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door SiteWeb opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en lossing, transport en verzekering.
Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door SiteWeb te zijn geleverd en door opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de zaken aan opdrachtgever aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.
Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van opdrachtgever, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt.
Lid 10: Indien SiteWeb aan opdrachtgever modellen of monsters ter beschikking stelt, worden de kosten van deze modellen of monsters alsmede tien euro administratiekosten gefactureerd. De administratiekosten worden gecrediteerd op de factuur voor een opdracht ter waarde van tweehonderdvijftig euro of meer. Modellen en monsters kunnen niet geretourneerd worden en worden ten alle tijde onbedrukt geleverd.
Lid 11: Indien SiteWeb een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 3 is van overeenkomstige toepassing.
Lid 12: SiteWeb is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

Artikel 8 Reclames
Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan SiteWeb niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.
Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door SiteWeb verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.
Lid 4: Voor de door SiteWeb geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde- SiteWeb van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan SiteWeb garantie heeft gegeven.
Lid 5: Door SiteWeb als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van SiteWeb, doch is voor rekening en risico van opdrachtgever en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.
Lid 7: Bij fouten in werktekeningen, modellen of materialen die door de opdrachtgever verstrekt of goedgekeurd zijn, is SiteWeb alleen aansprakelijk voor schade indien deze fouten voor SiteWeb kenbaar hadden moeten zijn. Voor fouten die in een goedgekeurde drukproef aanwezig zijn, is SiteWeb nimmer aansprakelijk.
Lid 8: Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleuren, finish, maat en afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.
Lid 9: Indien reclames als gegrond worden erkend, zulks ter uitsluitende beoordeling van de leverancier, heeft SiteWeb met uitsluiting van alle rechten op schadevergoeding van de opdrachtgever, het recht hetzij van de levering af te zien, hetzij te verlangen dat de opdrachtgever de goederen tegen een gepaste prijsreductie behoudt, hetzij kosteloos zo snel mogelijk herlevering te laten volgen.
Lid 10: Waar de aard der materialen of halffabrikaten daartoe aanleiding geeft, aanvaardt SiteWeb – ook zonder dat dat aan de opdrachtgever is medegedeeld – geen verantwoordelijkheid voor de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, slijtvastheid en dergelijke eigenschappen van de bedrukking en is daarom geen reden voor afkeuring of aanvaarding van schadeclaims achteraf. SiteWeb zal zich inspannen om opdrachtgever tijdig te informeren over mogelijk onvoldoende kwaliteit van dergelijke materialen of halffabrikante.
Lid 11: Het recht van reclame vervalt indien de opdrachtgever de aangegeven gebruiksaanwijzingen niet heeft opgevolgd of de goederen onoordeelkundig heeft behandeld.
Lid 12: Reclame ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
Lid 1: SiteWeb behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan opdrachtgever afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.
Lid 2: Indien SiteWeb in het kader van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever door opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat opdrachtgever ook deze vordering van SiteWeb geheel heeft voldaan.
Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die SiteWeb jegens opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens SiteWeb.
Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op opdrachtgever is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij opdrachtgever zich verplicht om in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.
Lid 5: Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra SiteWeb de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen opdrachtgever.
Lid 6: Indien opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens SiteWeb tekort zal schieten, is SiteWeb gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 10 Betaling
Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen aan SiteWeb vooraf te geschieden.
Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van opdrachtgever in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.
Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.
Lid 4: SiteWeb is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van opdrachtgever te verlangen, waarbij SiteWeb gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien opdrachtgever aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van SiteWeb vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet-uitvoering van de overeenkomst.
Lid 5: Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft SiteWeb zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12 % per jaar over het factuurbedrag.
Lid 6: Alle door SiteWeb te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever en worden berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande dat deze minimaal € 70,= zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt:
over de eerste € 3.000,= 15%
over het meerdere tot € 6.000,= 10%
over het meerdere tot € 15.000,= 8%
over het meerdere tot € 60.000,= 5%
over het meerdere boven € 60.000,= 3%
Lid 7: Indien opdrachtgever in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij SiteWeb op opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
Lid 1: SiteWeb is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van SiteWeb voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, behoudens in geval
van opzet of grove schuld aan de kant van SiteWeb.
Lid 2: SiteWeb is in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door SiteWeb gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst vormt.
Lid 3: In geval van overmacht is SiteWeb nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor bij opdrachtgever ontstane schade.
Lid 4: Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk (binnen 30 dagen) na het ontstaan daarvan schriftelijk bij SiteWeb meldt.
Lid 5: Producten worden geleverd zonder enige vorm van garantie, behoudens eventuele door de desbetreffende fabrikant verleende en nagekomen garantie. SiteWeb zal zich inspannen om te bemiddelen bij een garantieclaim tussen opdrachtgever en de fabrikant.

Artikel 12 Ontwerpen, modellen, etc
Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door SiteWeb worden gehanteerd blijven ook indien zij aan opdrachtgever ter hand worden gesteld eigendom van SiteWeb en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van SiteWeb, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen SiteWeb en opdrachtgever gebruikt te worden.
Lid 2: Opdrachtgever vrijwaart SiteWeb voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde goederen afkomstig van opdrachtgever, betreffende intellectuele eigendomsrechten.
Lid 3: Alle auteursrechten, tekening- of modelrechten en andere rechten van intellectuele of industriële eigendom op tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door SiteWeb zijn ontwikkeld berusten en blijven bij SiteWeb. Opdrachtgever verkrijgt slechts een beperkte licentie tot het gebruik en verspreiding van deze werken in het kader van deze overeenkomst en mag de werken voor het overige niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder nadere schriftelijke toestemming van SiteWeb. In het bijzonder is het niet toegestaan door SiteWeb ontwikkelde ontwerpen, logo’s en dergelijke te gebruiken anders dan op de door SiteWeb aangeleverde materialen.
Lid 4: Indien opdrachtgever de rechten zoals in het vorige lid bedoeld wil afkopen, is SiteWeb daartoe in beginsel bereid onder nader overeen te komen voorwaarden en vergoeding.

Artikel 13 Teruggave verhuurde en in bruikleen gegeven goederen
Lid 1: Indien SiteWeb aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst goederen heeft verhuurd en/of in bruikleen heeft gegeven, al dan niet tegen betaling, is opdrachtgever verplicht deze goederen binnen veertien (14) dagen na beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. De hiervoor genoemde termijn heeft te gelden al fatale termijn.
Lid 2: Indien opdrachtgever, om welke reden ook, in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft SiteWeb het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging en gederfde huurinkomsten, op opdrachtgever te verhalen, onverminderd de overige aan SiteWeb in dit verband toekomende rechten.

Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht/forumkeuze
Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Lid 2: Alle geschillen die tussen SiteWeb en opdrachtgever ontstaan zullen bij voorkeur worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor de vestigingsplaats van SiteWeb.
Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden opdrachtgever aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Artikel 15 Overige bepalingen
Lid 1: De in deze algemene voorwaarden gebruikte kopjes boven de artikelen zijn slechts indicatief bedoeld en kunnen niet gebruikt worden voor interpretatiedoeleinden terzake van hetgeen in de artikelen is opgenomen.
Lid 2: Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse, de Duitse en de Engelse taal. Ingeval van enige onverenigbaarheid tussen de Nederlandstalige, de Duitstalige en/of de Engelstalige versie prevaleert de Nederlandstalige versie.
Lid 3: SiteWeb heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te verwijzen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk bekend gemaakt aan opdrachtgever en treden in werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt aangegeven. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.
Lid 4: Indien een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft SiteWeb het recht om daarvoor in de plaats te stellen een – voor opdrachtgever niet onredelijk bezwarende – bepaling die de nietige zo dicht mogelijk benadert.

Einde algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden